Privacy statement

Haier is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens. Haier A/C (Italy) Trading SpA Unipersonale, statutair gevestigd te Revine Lago (Italië) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna verder aangeduid als “Haier”), hechten grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Tijdens uw bezoek aan haierairconditioning.nl (hierna verder aangeduid als: “website’’) verwerkt Haier uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruikt Haier voor de doelen die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Dit Privacy Statement bevat daarnaast informatie over wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en hoe Haier, als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens verwerkt.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Bij een bezoek aan de website worden zogenaamde cookies op het apparaat geplaatst waarmee u de website bezoekt. Cookies en daarmee vergelijkbare technieken zijn kleine tekstbestanden die Haier gebruikt om de website goed te laten werken.

Via de instellingen van uw webbrowser kunt u het plaatsen van deze cookies door Haier uitschakelen. Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een programma dat wij gebruiken om statistieken over bezoekersaantallen, bezochte webpagina’s en verkeersbronnen te verzamelen en rapportages te draaien. Doel hiervan is de website te kunnen verbeteren voor gebruikers en om ons inzicht te geven hoe onze website presteert. Deze statistieken zijn niet door Haier te herleiden tot u als persoon. Uw surfgedrag wordt bovendien niet door ons gemonitord of op een andere manier verwerkt. Wanneer u de website bezoekt worden door uw webbrowser onder meer uw IP-adres en de URL van de webpagina die u bezoekt, automatisch gedeeld met Google. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens is Google de verwerkingsverantwoordelijke. Haier heeft geen enkele rol bij deze laatstgenoemde gegevensverwerking. Informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics kunt u hier inzien.

Verwerken van gegevens
Wanneer u gebruik maakt van de Haier website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf op eigen initiatief verstrekt of dat Haier u verzoekt bepaalde gegevens van uzelf te verstrekken. Haier verwerkt deze persoonsgegevens om:

• U een goed werkende website beschikbaar te kunnen stellen;
• De door u of namens u gestuurde correspondentie adequaat te verwerken.

Haier verwerkt enkel die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om bovenstaande verwerkingsdoeleinden te verwezenlijken.

E-mail
Het is mogelijk dat u via de website berichten naar Haier verzendt. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staat uw e-mailadres vermeld, evenals mogelijke aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Haier voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen ter beantwoording van uw e-mail.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Haier strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt of aan derden worden verstrekt tenzij:

• Haier hiertoe wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld bij een verzoek van een wettelijk bevoegde autoriteit;
• U daar expliciet om heeft verzocht en Haier dat verzoek inwilligt;
• Deze derden andere Haier gelieerde entiteiten betreffen.

De website van Haier wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verwerken met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailingen te verzorgen ten behoeve van derden.

Bewaren van gegevens
Haier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Haier van u verwerkt
Op uw schriftelijk verzoek verstrekken we u informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken, voor welk doel wij dat doen, aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of zullen worden verstrekt en de periode dat de persoonsgegevens vermoedelijk zullen worden opgeslagen. U heeft daarnaast het recht Haier schriftelijk te verzoeken uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze feitelijk onjuist zijn, om de verwerking daarvan te laten beperken of om deze te laten verwijderen. Haier streeft ernaar binnen een maand nadat uw schriftelijke verzoek bij ons is binnengekomen en wij uw identiteit succesvol hebben geverifieerd, te reageren op uw verzoek ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Haier heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Haier dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Haier. Deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen
Vragen over dit Privacy Statement, uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Haier via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan privacy@haierairconditioning.nl. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Haier uw gegevens verwerkt, treden wij graag met u in contact om een passende oplossing te vinden. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de wijze waarop Haier uw persoonsgegevens verwerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Wijzigingen
Haier behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of in te trekken. De datum van de laatste wijziging is 23 augustus 2021.